دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : غلامحسین   ابراهیمی دینانی

پست الکترونیکی : gh-ebrahimi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عرفان اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی عرفان اسلامی

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1371/07/01

غلامحسین ابراهیمی  دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

^